Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Maart 2012 / Milieu Service Zuid, S. Houbenweg 5 Maasbracht, omgevingsvergunning 2012-0105

Milieu Service Zuid, S. Houbenweg 5 Maasbracht, omgevingsvergunning 2012-0105

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6051AL 5
Publicatiedatum
13-03-2012
16 51.1507816000, 5.8899679000

Beschrijving

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure

Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Verleende omgevingsvergunning
Voor: de inname en bewerking van composieten dakbedekking
Locatie: Milieu service Zuid B.V., S. Houbenweg 5, 6051 AL  Maasbracht
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 8 maart 2012
Zaaknummer: 2012-0105

Het besluit is op 12 maart 2012 verzonden aan de aanvrager.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 maart 2012 t/m 23 april 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Maasgouw, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Het besluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 13 maart 2012 t/m 23 april 2012 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl (klik op e-Loket).
Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25


Uitgelicht


Zoeken