Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juni 2012 / DCM Exploitatie Lomm BV optimalisatie Hoogwatergeul Lomm, voornemen MER 2012-0411

DCM Exploitatie Lomm BV optimalisatie Hoogwatergeul Lomm, voornemen MER 2012-0411

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (postcodes)
  • 5943NC 15
Publicatiedatum
21-06-2012
16 51.4370914000, 6.1708148000

Beschrijving

Optimalisatie hoogwatergeul Lomm: kennisgeving voornemen MER
DCM Exploitatie Lomm BV heeft bij de gemeente Venlo en de provincie Limburg een voornemen milieueffectrapportage (MER) ingediend voor het project Optimalisatie hoogwatergeul Lomm.
Het initiatief heeft betrekking op 3 deelprojecten:
- de optimalisatie van de hoogwatergeul Lomm
- de aanleg van een bypass aan de noordzijde van de hoogwatergeul
- de herontwikkeling van een kassengebied aan de zuidzijde van de hoogwatergeul

Het MER zal worden opgesteld ten behoeve van besluitvorming in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, waarvoor de gemeente Venlo het bevoegde gezag is, en ten behoeve van besluitvorming in het kader van de Ontgrondingenwet, waarvoor de Provincie Limburg het bevoegde gezag is. De gemeente Venlo treedt op als coördinerend gezag.

Voordat de milieueffectrapportage wordt opgesteld, wordt bepaald wat de reikwijdte en het detailniveau is van hetgeen onderzocht gaat worden. Voor het bepalen van de reikwijdte en het detailniveau wordt de Commissie voor de milieueffectrapportage betrokken. De Commissie zal ook een advies over het uiteindelijke MER uitbrengen.
Verder worden de volgende instanties geraadpleegd: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, gemeente Horst aan de Maas, LLTB, Dorpsraad Lomm/Velden, MKB Limburg afdeling Grens en Maas, Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap.

Het plangebied is gelegen nabij het Natura 2000-gebied Maasduinen (gebied Lommerbroek). In het kader van het MER voor de reeds vergunde hoogwatergeul Lomm is in 2004 een passende beoordeling uitgevoerd. Middels een nieuwe voortoets wordt onderzocht of het project significante gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied.

De Notitie reikwijdte en detailniveau met informatie over het project ligt van 21 juni 2012 tot 2 augustus 2012 ter inzage:
- In de Stadswinkel van de gemeente Venlo
- In de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
De stukken kunnen ook worden ingezien via de gemeentelijke website www.venlo.nl/wonen_milieu/bestemmingsplannen/overig.

Eenieder kan over het voornemen MER en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen. Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venlo. Het is niet mogelijk om een reactie per mail in te dienen.
De gemeente Venlo en de provincie Limburg geven, mede op basis van de ingekomen zienswijzen, de opmerkingen van de Commissie MER en de geraadpleegde instanties, een advies af over de Notitie reikwijdte en detailniveau. Deze adviezen zullen onder meer betrekking hebben op de te beschrijven alternatieven en effecten in het MER. Onder meer zal worden aangegeven aan welke onderwerpen in het MER bijzondere aandacht moet worden besteed, hoe de beschrijving moet worden gestructureerd en welke mate van detaillering nodig is.

20 juni 2012
Burgemeester en Wethouders van Venlo


Uitgelicht


Zoeken