Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juni 2012 / Ballast Nedam Grondstoffen B.V., Lus van Linne, ow-vergunning 2011-0900

Ballast Nedam Grondstoffen B.V., Lus van Linne, ow-vergunning 2011-0900

Soort bekendmaking
ontgrondingenvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6043
Publicatiedatum
26-06-2012
16 51.1904952000, 6.0070721000

Beschrijving

Kennisgeving Ontgrondingenwet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Ontgrondingenwet, vergunning
Voor: het ontgronden en herinrichten van de percelen in het plangebied van de Lus van Linne.
Locatie: Ballast Nedam Grondstoffen B.V. 6041 Roermond
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 21 juni 2012
Kenmerk: 2011-0900
Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.
Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd. 
 
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 juni 2012 t/m 6 augustus 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Roermond, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 26 juni 2012 t/m 6 augustus 2012 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)

 

 


Uitgelicht


Zoeken