Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juli 2012 / CSP/EdeA V.O.F. , deelinrichting Demiwaterfabrieken Geleen, ontwerp omgevingsvergunning 2011-0321

CSP/EdeA V.O.F. , deelinrichting Demiwaterfabrieken Geleen, ontwerp omgevingsvergunning 2011-0321

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6167RA 1
Publicatiedatum
11-07-2012
16 50.9839144000, 5.7928228000

Beschrijving

Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en ontwerpbesluit Waterwet (Ww) , uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies van de Provincie Limburg maakt bekend, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, dat de volgende ontwerpbesluiten zijn genomen:
- een ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wabo ten behoeve van de deelrevisie voor de Demiwaterfabrieken van de inrichting CSP B.V. en EdeA V.O.F. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op de locatie site Chemelot, Koestraat 1, 6167 RA Geleen. De aanvraag is binnengekomen bij Gedeputeerde Staten van Limburg op 7 februari 2012 en geregistreerd onder zaaknummer 2011-0321. Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies van de Provincie Limburg heeft, krachtens mandaat, op 28 juni 2012 het ontwerpbesluit op grond van de Wabo vastgesteld;
- een ontwerp-revisievergunning op grond van de Waterwet ten behoeve van het onttrekken van kanaalwater, de lozing van spoelwater en het behouden van een lozings- en innamepunt in het Julianakanaal ten behoeve van de flocculator van EdeA V.O.F. Het ontwerpbesluit heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Stein, sectie A, nummer 3554, aan de rechteroever van het Julianakanaal, rond kilometernummer 14,9. De aanvraag is bij Rijkswaterstaat Limburg binnengekomen op 1 maart 2012 en geregistreerd onder zaaknummer RWS/DLB-2012/1115, Wtw5815. Het hoofd van de afdeling ANVH van Rijkswaterstaat Limburg heeft, krachtens mandaat, op 2 juli 2012 een ontwerpvergunning op grond van de Waterwet vastgesteld.
De aanvragen worden gecoördineerd behandeld.

Inzage
De aanvragen, de ontwerpvergunningen en bijhorende stukken liggen ter inzage van 12 juli 2012 tot en met 22 augustus 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- bij Rijkswaterstaat Limburg, Avenue Ceramique 125, Maastricht, elke werkdag van 09.00-16.00 uur, alsmede buiten kantooruren na telefonische afspraak, tel. (043) 329 42 24;
- in het gemeentehuis van Stein, op de gebruikelijke plaats en tijden;
- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen, Markt 1, Geleen, op de gebruikelijke tijden.

De ontwerpvergunning op grond van de Wabo wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen.

Zienswijzen
Iedereen kan van 12 juli 2012 tot en met 22 augustus 2012 tegen elk ontwerpbesluit afzonderlijk schriftelijk zienswijzen inbrengen, onder vermelding van het zaaknummer van de desbetreffende aanvraag, voor wat betreft:
- de ontwerpvergunning op grond van de Wabo bij Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht;
- de ontwerpvergunning op grond van de Waterwet bij Rijkswaterstaat Limburg, Postbus 25, 6200 MA Maastricht.
Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u ten minste een week vóór het einde van de inzagetermijn contact op te nemen met de Provincie Limburg, tel. (043) 389 99 14 of Rijkswaterstaat Limburg, tel. (043) 329 42 24.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
Rijkswaterstaat Limburg: tel. (043) 329 42 24


Uitgelicht


Zoeken