Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juli 2012 / Bodemsanering locatie plantsoen Jeroen Boschstraat ongenummerd te Sittard

Bodemsanering locatie plantsoen Jeroen Boschstraat ongenummerd te Sittard

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Sittard-Geleen
Publicatiedatum
11-07-2012

Beschrijving

 

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 20 januari 2012 een verzoek tot wijziging van het saneringsplan is ontvangen op grond van artikel 39 lid 4 Wbb van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. De wijziging houdt in dat op de locatie plaatselijk aangeduid locatie plantsoen Jeroen Boschstraat (ongenummerd) te Sittard, kadastraal bekend gemeente Sittard, sectie H, nummer 797 (ged.), geen sanerende handelingen worden verricht en geen ontwikkelingen plaatsvinden (projectcode Li188300839). De uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt hiertoe doorlopen. Krachtens artikel 28, lid 5 van de Wet bodembescherming geven wij kennis van het gedane verzoek tot wijziging van het saneringsplan. Ingevolge artikel 3:12, lid 1 Awb wordt kennisgegeven van het ontwerp van het besluit tot instemming met de wijziging van het saneringsplan. Bij brief van 15 februari 2012, kenmerk 2012/7900, is met toepassing van artikel 39, lid 2 Wbb door ons besloten de termijn voor instemming met het saneringsplan met 15 weken te verlengen. De aanvrager is op grond van artikel 3:18, lid 2 Awb in de gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren te brengen over de verlenging van de termijn.

Inzage

De stukken liggen van 12 juli tot en met 22 augustus 2012 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur voor een ieder ter inzage in het Gouvernement (in de bibliotheek), Limburglaan 10 te Maastricht. De stukken liggen eveneens ter inzage in het gemeentehuis van Sittard-Geleen op de gebruikelijke plaats en tijden. Tegen vergoeding van de kosten (legesverordening) wordt afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging bestaat voor een ieder de mogelijkheid om, naar keuze schriftelijk of mondeling, een zienswijze over de aanvraag naar voren te brengen. Een schriftelijke zienswijze wordt gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Een mondelinge zienswijze kan telefonisch of op afspraak naar voren worden gebracht bij de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 73 14. Van hetgeen naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

 


Uitgelicht


Zoeken