Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Juli 2012 / Bodemsanering aangeduid Molenweg-Zuid/Kanaalboulevard/Urmonderplein te Urmond

Bodemsanering aangeduid Molenweg-Zuid/Kanaalboulevard/Urmonderplein te Urmond

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Stein
Publicatiedatum
11-07-2012

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven ingevolge artikel 39d, lid 3 Wet bodembescherming (instemming nazorgplan) jo artikel 28, lid 5 Wbb kennis dat zij hebben ingestemd met het nazorgplan betreffende de bodemsanering, uitgevoerd op de locatie plaatselijk aangeduid Molenweg-Zuid/ Kanaalboulevard/ Urmonderplein te Urmond, kadastraal bekend gemeente Urmond, sectie B, nummers 4764 gedeeltelijk, 4761 en 4841 gedeeltelijk en 4894 gedeeltelijk (projectcode Li097100156). Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BJZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA  Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button “e-loket”. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 73 14.


Uitgelicht


Zoeken