Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / April 2012 / Multifunctioneel Centrum Vossener, Vossenerlaan 57 Venlo, watervergunning 2011-0748

Multifunctioneel Centrum Vossener, Vossenerlaan 57 Venlo, watervergunning 2011-0748

Soort bekendmaking
watervergunning
Locatie (postcodes)
  • 5924AC 57
Publicatiedatum
24-04-2012
16 51.3662915000, 6.1301813000

Beschrijving

Kennisgeving Waterwet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Waterwet, vergunning
Voor: het onttrekken aan en retourneren in de bodem van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem.
Locatie: Multifunctioneel Centrum Vossener, Vossenerlaan 57, 5924 ACĀ  Venlo
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 19 april 2012
Kenmerk: 2011- 0748
Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 24 april 2012 t/m 4 juni 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Venlo, na telefonische afspraak, (077) 359 6591.

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Maastricht. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Maastricht, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht, http://www.rechtspraak.nl/ (selecteer bij -kies een gerechtelijke instantie-, Rechtbank Maastricht, klik op ok). U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 76 49
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)


Uitgelicht


Zoeken