Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / April 2012 / CSP B.V. en The Silicon Mine B.V., deelinrichting Silicon Mine, site Chemelot, Koestraat 1 Geleen, intrekking omgevingsvergunning 2011-0883

CSP B.V. en The Silicon Mine B.V., deelinrichting Silicon Mine, site Chemelot, Koestraat 1 Geleen, intrekking omgevingsvergunning 2011-0883

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6167RA 1
Publicatiedatum
24-04-2012
16 50.9839144000, 5.7928228000

Beschrijving

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij het volgende besluit hebben genomen:

Intrekking omgevingsvergunning
Voor: intrekkingsverzoek door derden
Locatie: CSP B.V. en The Silicon Mine B.V., deelinrichting Silicon Mine, site Chemelot, Koestraat 1, 6167 RA  Geleen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 17 april 2012
Zaaknummer: 2011-0883
Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 april 2012 t/m 6 juni 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Het besluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 26 april 2012 tot en met 6 juni 2012 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Maastricht. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.
Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht, http://www.rechtspraak.nl/ (selecteer bij -kies een gerechtelijke instantie-, Rechtbank Maastricht, klik op ok). U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25


Uitgelicht


Zoeken