Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / April 2012 / Bodemsanering Rijksweg Zuid te Sittard

Bodemsanering Rijksweg Zuid te Sittard

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Sittard-Geleen
Publicatiedatum
25-04-2012

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) kennis dat zij hebben vastgesteld dat er met betrekking tot de locatie Rijksweg Zuid 84-100, postcode 6134 AD te Sittard, kadastraal bekend gemeente Sittard, sectie G, nummers 301, 302, 306 en 907, projectcode Li188300957 sprake is van gewijzigde omstandigheden zodat het saneringsplan zoals dat door ons college is goedgekeurd op 12 januari 2009 (DOC200900000690) niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd.

Mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BJZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA  Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button “e-loket”.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 99 72.


Uitgelicht


Zoeken