Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / September 2011 / CSP Acrylonitril Geleen, omgevingsvergunning 2011-0603

CSP Acrylonitril Geleen, omgevingsvergunning 2011-0603

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6167RA 1
Publicatiedatum
06-09-2011
16 50.9932220000, 5.8214626000

Beschrijving

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Reguliere voorbereidingsprocedure

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Verleende omgevingsvergunning
Voor: asbestsanering in Acrylonitrilfabriek
Locatie: site Chemelot, deelinrichting Acrylonitril, Koestraat 1, 6167 RA  Geleen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 1 september 2011
Zaaknummer: 2011-0603

Het besluit is op 5 september 2011 verzonden aan de aanvrager.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 september 2011 t/m 17 oktober 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Het besluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 6 september 2011 t/m 17 oktober 2011 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl (klik op e-Loket).
Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bezwaartermijn van 6 weken.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825


Uitgelicht


Zoeken