Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / Oktober 2011 / Sita Ecoservice, Ankerkade 11 Maastricht, omgevingsvergunning 2011-0297

Sita Ecoservice, Ankerkade 11 Maastricht, omgevingsvergunning 2011-0297

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6222NL 11
Publicatiedatum
06-10-2011
16 50.8866477000, 5.7125614000

Beschrijving

Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Verleende omgevingsvergunning
Voor: Aanvraag van een revisie vergunning in kader Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor onze inrichting SITA EcoService Nederland B.V. te Maastricht. SITA EcoService Nederland B.V. is een inzamelaar, be-/verwerker van (gevaarlijke) afvalstoffen.
Locatie: SITA EcoService Nederland B.V., Ankerkade 11, 6222 NL  Maastricht
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 6 oktober 2011
Zaaknummer: 2011-0297
Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.
Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbesluit gewijzigd.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 oktober 2011 t/m 23 november 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Maastricht, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Het besluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Beroep instellen kan van 13 oktober 2011 t/m 23 november 2011 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Maastricht. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.
Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht, http://www.rechtspraak.nl/ (selecteer bij -kies een gerechtelijke instantie-, Rechtbank Maastricht, klik op ok).
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 november 2011.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25.

 


Uitgelicht


Zoeken