Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2011 / Februari 2011 / BAG B.V. (vestiging Dieteren) te Susteren, weigering Wm-oprichtingsvergunning/Wvo lozingsvergunning

BAG B.V. (vestiging Dieteren) te Susteren, weigering Wm-oprichtingsvergunning/Wvo lozingsvergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Echt-Susteren
Publicatiedatum
08-02-2011

Beschrijving

Weigering Wet milieubeheer, oprichtingsvergunning
Voor: op- en overslag van afval- en bouwstoffen en het bewerken van afvalstoffen tot secundaire grond- en bouwstoffen.
Locatie: BAG B.V. (vestiging Dieteren), Industrieweg 1, 6114 KP Susteren
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 1 februari 2011
Kenmerk: 09/10310
Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.
Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.


Weigering Wet verontreiniging oppervlaktewateren, lozingsvergunning
Voor: het brengen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren in het oppervlaktewater genaamd de Vloedgraaf.
Locatie: BAG B.V. (vestiging Dieteren), Industrieweg 1, 6114 KP Susteren
Bevoegd gezag: Waterschap Roer en Overmaas
Datum besluit: 1 februari 2011
Kenmerk: V-2009.038
Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.


Inzage
De besluiten en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 9 februari 2011 t/m 23 maart 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Echt-Susteren, op de gebruikelijke plaats en tijden
- bij het Waterschap Roer en Overmaas, Parklaan 10, Sittard, van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.

 

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over de ontwerpbesluiten heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 10 februari 2011 t/m 23 maart 2011 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl  (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart , Waterschap Roer en Overmaas: tel. (046) 420 58 40


Uitgelicht


Zoeken