Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Oktober 2010 / TWO Chemical Warehousing Maastricht, Wm-besluit

TWO Chemical Warehousing Maastricht, Wm-besluit

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Maastricht
Publicatiedatum
19-10-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, definitief besluit ambtshalve wijziging voorschriften
Voor: het vervangen van voorschrift B.3.b.van de vigerende revisievergunning voor een nieuw voorschrift B.3.b., hiermee wordt voor het onderhoud en de keuring van de brandveiligheidinstallatie in plaats van desbetreffende paragrafen uit de CPR15-2 de relevante paragrafen uit de PGS 15 voorgeschreven. Verder wordt middels deze ambtshalve wijziging de drijver van de inrichting aangepast.
Locatie: TWO Chemical Warehousing B.V., Ankerkade 31, 6222 NL Maastricht
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 14 oktober 2010
Kenmerk: 10/10816
Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 oktober 2010 t/m 1 december 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Maastricht, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 21 oktober 2010 t/m 1 december 2010 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken