Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Oktober 2010 / Deponie Zuid N.V., Stortplaats Schinnen te Schinnen, Wm-revisievergunning

Deponie Zuid N.V., Stortplaats Schinnen te Schinnen, Wm-revisievergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Schinnen
Publicatiedatum
05-10-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, revisievergunning
Voor: het storten van afvalstoffen ten behoeve van eindafwerking fase 3, het opslaan van gevaarlijke stoffen (olien/vetten/koelvloeistof), het opslaan van afvalwater (percolaat) en stortgasbenutting.
Locatie: Deponie Zuid N.V., Stortplaats Schinnen, Hettekensweg 6, 6365 EM Schinnen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 30 september 2010
Kenmerk: 10/1962
Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.
Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 oktober 2010 t/m 17 november 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Schinnen, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 7 oktober 2010 t/m 17 november 2010 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken