Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Oktober 2010 / Bodemsanering Schepen Goltsteynstraat te Roermond

Bodemsanering Schepen Goltsteynstraat te Roermond

Soort bekendmaking
milieu-informatie
Locatie (gemeenten)
Roermond
Publicatiedatum
06-10-2010

Beschrijving

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het feit dat op 18 augustus 2010, een melding op grond van artikel 28, lid 1 Wet bodembescherming (verder: Wbb) is ontvangen van MN Milieu, Postbus 1155, te Geleen, over het voornemen om te bodem te saneren op de locatie plaatselijk aangeduid Schepen Goltsteynstraat te 6040VL te Maasniel, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie B, nummers 3733, 3735 en 3464 (projectcode Li095701507). Naar aanleiding van de melding worden ex artikel 29, lid 1, onder b juncto artikel 37, lid 1 Wbb de ernst van de bodemverontreiniging en de spoed om te saneren vastgesteld en wordt op grond van artikel 39 Wbb het ingediende saneringsplan beoordeeld. Indien het belang van personen naar ons oordeel rechtstreeks bij de besluitvorming is betrokken, dan zijn deze van het bedoelde voornemen op de hoogte gesteld. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, telefoon (043) 389 99 72.

Uitgelicht


Zoeken