Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / November 2010 / Bodemsanering Nederland BV te Weert, Wabo (reguliere voorbereidingsprocedure)

Bodemsanering Nederland BV te Weert, Wabo (reguliere voorbereidingsprocedure)

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (gemeenten)
Weert
Publicatiedatum
30-11-2010

Beschrijving

Verleende omgevingsvergunning
Voor: het toevoegen van de Euralcode 19 12 05 glas
Locatie: Bodemsanering Nederland B.V., Wetering 2, 6002 SM Weert
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 25 november 2010
Zaaknummer: 2010-0003
Het besluit is op 29 november 2010 verzonden aan de aanvrager.

 

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 december 2010 t/m 10 januari 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Weert, op de gebruikelijke plaats en tijden

 

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 30 november 2010 t/m 10 januari 2011 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl (klik op de e-Loket).
Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

 

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag van de bekendmaking (de dag na toezending aan aanvrager) van dit besluit. Indien tegen het besluit een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825
www.limburg.nl/vergunningen en www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken