Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juni 2010 / Ontwerp partiële herziening POL-aanvulling Grensmaas

Ontwerp partiële herziening POL-aanvulling Grensmaas

Soort bekendmaking
inspraak
Locatie (gemeenten)
Echt-Susteren
Maastricht
Meerssen
Sittard-Geleen
Stein
Publicatiedatum
22-02-2011

Beschrijving

Terinzagelegging ontwerp partiële herziening POL-aanvulling Grensmaas
De ontwerp partiële herziening POL-aanvulling Grensmaas ligt vanaf 8 juni 2010 tot en met 20 juli 2010 voor een ieder ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken Limburgse gemeenten overeenkomstig de aldaar gebruikelijke wijze. Tevens liggen de stukken tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10 te Maastricht.

De ontwerp-POL-aanvulling is tijdens de inzageperiode ook te vinden op internet, en wel via de vermelding van deze bekendmaking op de homepage van www.limburg.nl (klik op Actueel - Bekendmakingen). De tekst van de schriftelijke bekendmaking is echter leidend voor de procedure.

Indienen van zienswijzen
Eenieder kan gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging ten aanzien van de POL-aanvulling zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen naar voren brengen. Daarvoor bestaat een tweetal mogelijkheden:

1. U kunt uw schriftelijke zienswijze toezenden aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Afdeling Landelijk Gebied, t.a.v. G. Hermans, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van 'Zienswijze partiële herziening POL-aanvulling Grensmaas';

2. U kunt uw mondelinge zienswijze telefonisch kenbaar maken op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer (043) 389 7642 (dhr. G. Hermans).

Verdere procedure
Alle zienswijzen worden verwerkt in een Zienswijzennota, die te zijner tijd wordt betrokken bij de vaststelling van de POL-aanvulling door Provinciale Staten. Alle indieners van zienswijzen ontvangen een exemplaar van de zienswijzennota.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de POL-aanvulling kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. G. Hermans (tel. 043-3897642), gjp.hermans@prvlimburg.nl).


Uitgelicht


Zoeken