Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juni 2010 / Milieu Service Zuid Maasbracht, definitief Wm-besluit wijziging voorschriften op verzoek

Milieu Service Zuid Maasbracht, definitief Wm-besluit wijziging voorschriften op verzoek

Soort bekendmaking
natuurbeschermingsvergunning
Locatie (gemeenten)
Maasgouw
Publicatiedatum
01-06-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, definitief besluit wijziging voorschriften op verzoek
Voor: het aanpassen van voorschrift 2.3.17 waarin Euralcode 19 06 06 gewijzigd wordt in 19 06 04.
Locatie: Milieu Service Zuid, S. Houbenweg 5, 6051 AL Maasbracht
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 27 mei 2010
Kenmerk: 10/948
Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 juni 2010 t/m 14 juli 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Maasgouw, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 3 juni 2010 t/m 14 juli 2010 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 8938
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaartUitgelicht


Zoeken