Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Juli 2010 / Rapie Kerkrade, Wm-vergunning

Rapie Kerkrade, Wm-vergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Kerkrade
Publicatiedatum
27-07-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, veranderingsvergunning
Voor: het neutraliseren van airbags en gordelspanners uit autowrakken
Locatie: Rapie v.o.f., De Locht 70, 6466 GX Kerkrade
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 22 juli 2010
Kenmerk: 10/1801
Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 juli 2010 t/m 8 september 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Kerkrade, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 29 juli 2010 t/m 8 september 2010 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825.
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaartUitgelicht


Zoeken