Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Februari 2010 / Wessem Holding, Wm-revisievergunning en melding Activiteitenbesluit

Wessem Holding, Wm-revisievergunning en melding Activiteitenbesluit

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6019RE 1
Publicatiedatum
16-02-2010
16 51.1641211000, 5.8858250000

Beschrijving

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 februari 2010 t/m 31 maart 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Maasgouw, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 18 februari 2010 t/m 31 maart 2010 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Ook is voor deze locatie een melding op basis van het Activiteitenbesluit ontvangen.

Activiteitenbesluit, melding art. 1.10 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Voor:
1. het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
2. het lozen van bedrijfsafvalwater (waarvan de samenstelling gelijk is aan huishoudelijk afvalwater).
Datum melding: 25 mei 2009
Kenmerk: 09/8947

Op deze activiteiten zijn rechtstreeks van toepassing de desbetreffende bepalingen van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de betreffende voorschriften van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Tegen de melding op basis van het Activiteitenbesluit kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken