Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / Februari 2010 / Maastricht Aachen Airport Beek, Wm-veranderingsvergunning

Maastricht Aachen Airport Beek, Wm-veranderingsvergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6199AD 90
Publicatiedatum
16-02-2010
16 50.9161020000, 5.7691493000

Beschrijving

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 februari 2010 t/m 31 maart 2010:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in de gemeentehuizen van Beek en Meerssen, op de gebruikelijke plaats en tijden

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 18 februari 2010 t/m 31 maart 2010 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken