Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / December 2010 / Kalle en Bakker, Wm-oprichtingsvergunning

Kalle en Bakker, Wm-oprichtingsvergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6041
Publicatiedatum
20-12-2010
16 51.2054534000, 5.9758508000

Beschrijving

Wet milieubeheer, oprichtingsvergunning
Voor: de productie van betonmortel en betonspecie, opslag van grondstoffen, hulpstoffen en
afvalstoffen, recyclen van restbeton en incidenteel breken van restbeton met een
puinbreker
Locatie: Kalle en Bakker Betoncentrales B.V. Mijnheerkensweg ongenummerd, 6041 Roermond
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 16 december 2010
Kenmerk: 10/13344
Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 22 december 2010 t/m 2 februari 2011: 

  1. in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur 
  2. in het gemeentehuis van Roermond, op de gebruikelijke plaats en tijden.

 

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 23 december 2010 t/m 2 februari 2011 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7825
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken