Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / December 2010 / Hendrix UTD B.V. Heijen, Wm-vergunning

Hendrix UTD B.V. Heijen, Wm-vergunning

Soort bekendmaking
milieuvergunning
Locatie (gemeenten)
Gennep
Publicatiedatum
07-12-2010

Beschrijving

Wet milieubeheer, revisievergunning
Voor: het ontvangen, het op- en overslaan, het verpakken (van diervoeders) en het verwerken van grondstoffen en afvalstoffen tot mengvoeders voor varkens, pluimvee en rundvee (landbouwhuisdieren) alsmede het opslaan en het afvoeren van het gereed product.
Locatie: Hendrix UTD B.V., Hoofstraat 4, 6598 AD Heijen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 2 december 2010
Kenmerk: 10/1583
Over het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 december 2010 t/m 19 januari 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Gennep, op de gebruikelijke plaats en tijden

 

Rechtsbescherming
Een belanghebbende, die zienswijzen over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, van 9 december 2010 t/m 19 januari 2011 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Als u het verzoek indient tijdens de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl (klik op Onze werkwijze, klik op Bestuursrechtspraak).

 

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)
www.limburg.nl/milieukaart


Uitgelicht


Zoeken