Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2010 / December 2010 / Chemelot Site Permit, deelinrichting EdeA te Geleen, omgevingsvergunning

Chemelot Site Permit, deelinrichting EdeA te Geleen, omgevingsvergunning

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 6167
Publicatiedatum
20-12-2010
16 51.0004875000, 5.7906673000

Beschrijving

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

 

Verleende omgevingsvergunning
Voor: het slopen van het gebouw G36-01
Locatie: Chemelot Site Permit, deelinrichting EdeA algemene voorzieningen distributie, Koestraat 1, 6167 RA Geleen
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 16 december 2010
Zaaknummer: 2010-0009
Het besluit is op 20 december 2010 verzonden aan de aanvrager.

 

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 december 2010 t/m 31 januari 2011: 

  1. in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur 
  2. in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Het besluit wordt tevens gedurende de bezwaartermijn gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen. Na afloop van de bezwaartermijn zal het besluit gepubliceerd worden op de website www.limburg.nl/milieukaart

 

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u van 21 december 2010 t/m 31 januari 2011 bezwaar maken. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button e-loket.
Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

 

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen het besluit een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25


Uitgelicht


Zoeken